مانورتشخیصی:

به مانور تشخیصی Dix-Hallpike   نیز گفته می شود. این تست برای ارزیابی نوع خاصی ازبیماری که شایعترین علت سرگیجه نیز هست به کار می رود .این نوع خاص از سرگیجه  ( benign paroxysmal positional vertigo )BPPV  نام دارد.  سرگیجه در این نوع خاص از بیماری شامل احساس ناگهانی چزخش در محیط اطراف است که کوتاه است و معمولا با حرکت سر اغاز می شود.

درون گوش داخلی سه ساختار نیمدایره ای کوچک به نام مجاری نیمدایره ای وجود دارد. این ارگان کمک می کند تا حس حرکت و تعادل حفظ شود. BPPV زمانی رخ می دهد که یک کریستال کلسیمی بسیار ریز از دیواره کانال خود جدا شود و در مکان نامناسب قرار گیرد. که این اتفاق باعث ایجاد سرگیجه یا احساسی شبیه حرکت می شود.

همراه با احساس چرخش ، ممکن است حس های زیر نیز ایجاد شود

گیجی منگی

سبکی سر

حرکات غیرمعمول و تکراری چشم ها

حالت تهوع و استفراغ

این حالت ممکن در هنگام بالا و پایین بردن سر و یا پهلو به پهلو شدن در هنگام خواب رخ دهد.

مانور تشخیصی چگونه انجام می شود:

این تست در مطب دکتر گوش و حلق و بینی و یا در مرکز شنوایی و تعادل ممکن است انجام شود. متخصص با انجام حرکات حاصی در سر و گردن شما باعث جابه جایی کریستالها در شما می شود . شما می بایست اگر در حین انجام مانور احساس سرگیجه و یا عدم تعادل یا حالت تهوع و … داشتید را به ازمونگر اطلاع دهید.

نتایج این تست چه کمکی به ما می کند

اگر این مانور علامت خاصی را در شما تحریک نکرد برای تشخیص دقیق تر باید ارزیابی های دیگری را انجام دهید.

اگر با این مانور سرگیجه و علایم شما بروز پیدا کرد پس از مانور درمانی برای شما آغاز می شود . در این روش متخصص با ایجاد حرکات خاص باعث بازگرداندن کریستالها به جای مناسب خود می شودو این مانور درمانی ممکن است چند جلسه ادامه یابد و متخصص به شما مانور پشتیبانی را برای انجام در منزل آموزش خواهد داد.

در مرکز شنوایی و تعادل آوای امید مانور های تشخیصی و درمانی توسط متخصص شنوایی شناسی دارای مدرک دکترای تخصصی انجام می شود.

برای نوبت گیری و مشاوره جهت انجانم مانور تشخیصی و درمانی با شماره های 44005315 09194707047 تماس حاصل نمایید