جستجوی جدید

اگر از نتایج جستجوی خود راضی نیستید لطفا دوباره اقدام به جستوجو با کلمات دیگر کنید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

علت سرگیجه مداوم

علت سرگیجه مداوم داروها علت سرگیجه مداوم هستند. یکی از علت های سرگیجه مداوم دارو است .سرگیجه ناشی از مصرف داروبسیار شایع است. بیمار ممکن است هر یک از 4 احساس اساسی (زیرگروه ها) را تجربه کند: سرگیجه (احساس چرخش یا احساس حرکت کاذب)، عدم تعادل (احساس لرزش یا عدم تعادل)، پیش سنکوپ (احساس کاهش […]