جستجوی جدید

اگر از نتایج جستجوی خود راضی نیستید لطفا دوباره اقدام به جستوجو با کلمات دیگر کنید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

سرگیجه در خواب

سرگیجه در خواب BPPV : سرگیجه در خواب و یا  سرگیجه ای که با پهلو به پهلو شدن در خواب ایجاد می شود یکی از شایعترین سرگیجه هاست که علت آن عمدتا ناشی از  سرگیجه وضعیتی خوش خیم  (BPPV ) است این سرگیجه به صورت  احساس ناگهانی چرخش  محیط اطراف  و یا چرخش خود فرد […]